Regulamin sklepu

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.villapoint.pl

1.POSTANOWIENIA OGÓLNE.

1.1.Przedsiębiorcą prowadzącym sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym www.villashop.pl zwanym dalej "Sklepem Internetowym" jest firma BORAS Mariusz Borkowski z siedzibą w Warszawie przy u. Botanicznej 19 NIP 952-153-28-04.

1.2.Sklep internetowy prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem witryny internetowej 

1.3.Niniejszy regulamin określa:

- procedurę składania zamówień i zawierania umów sprzedaży,

- zmianę i czas realizacji zamówienia,

- prawo odstąpienia od umowy sprzedaży,

- sposoby zapłaty ceny,

- warunki dostawy towarów,

- pozostałe prawa i obowiązki stron umowy sprzedaży,

- procedurę składania reklamacji,

- zasady ochrony danych osobowych,

- zasady rejestracji w sklepie

- warunki techniczne

- postanowienia końcowe

1.4.Klient może kontaktować się ze Sprzedającym za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: info@villapoint.pl, telefonicznie dzwoniąc na numer: 515 052 922 w godz. 9:00-20:00 w dni robocze.

2.PROCEDURA SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ I ZAWIERANIA UMÓW SPRZEDAŻY.

2.1.Umieszczenie na witrynie www.villapoint.pl określonego towaru wraz z oznaczeniem jego ceny nie stanowi oferty jego sprzedaży, a jedynie zaproszenie dla kupujących do składania ofert.

2.2.Zamówienie zostaje złożone przez kupującego w formie elektronicznej i stanowi ofertę zawarcia umowy sprzedaży towaru umieszczonego na witrynie www.villapoint.pl za określoną tam cenę. Do złożenia zamówienia konieczne jest kliknięcie przycisku oznaczonego "ZŁÓŻ OFERTĘ". Składając zamówienie klient zobowiązuje się do zapłaty za zamówiony towar.

2.3.Zamówienie zostaje przyjęte do realizacji w kolejnym dniu po odnotowaniu wpłaty zadatku przez www.villapoint.pl (wyłączając soboty, niedziele i dni ustawowo wolne od pracy).

2.4.Klient otrzymuje potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji w mailu potwierdzającym. Z tą chwilą następuje zawarcie umowy sprzedaży.

3.ZMIANA I CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA.

3.1.Kupujący może wprowadzić zmiany w zamówieniu do chwili otrzymania potwierdzenia realizacji zamówienia przez www.villapoint.pl . Dokonanie zmian jest możliwe poprzez kontakt telefoniczny z Działem Obsługi Klienta lub wysłanie emaila na adres info@villapoint.pl

3.2.Orientacyjna informacja o dostępności towaru jest wyświetlana przy każdym produkcie. Promocje obowiązują do wyczerpania stanów magazynowych w jakich są proponowane. Prosimy o sprawdzanie ich dostępności przed dokonaniem zakupu. Czas realizacji zamówienia to czas, który upływa od chwili przyjęcia zamówienia do realizacji do chwili wysłania kupującemu towarów określonych w zamówieniu. Zamówienie na towary o różnym czasie realizacji wysyłane jest po skompletowaniu całości, tzn. po upływie czasu najdłuższego z podanych.

3.3.Wszystkie terminy realizacji zamówienia liczone są w dniach roboczych i nie obejmują terminu dostarczenia przesyłki kupującemu przez Pocztę Polską lub firmę kurierską. Początek realizacji zamówienia liczymy od następnego dnia po zaksięgowaniu wpłaty na naszym koncie (wyłączając soboty, niedziele i dni ustawowo wolne od pracy).

3.4. Odbiór osobisty w jest możliwy w sklepie stacjonarnym Villapoint Cocept Store w Warszawie przy ul. Trakt Brzeski 118 ,  kolejnego dnia po otrzymaniu potwierdzenia o dotarciu produktu do Punktu Odbioru lub telefonicznym umówieniu terminu odbioru .

4.DOSTAWA I PŁATNOŚĆ

4.1 Płatność 100% ceny przy zamówieniu i transport na terenie kraju .

4.2.Kierowca nie ma obowiązku wnoszenia mebli. Podany koszt dostawy nie obejmuje wnoszenia .

5.PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY.

5.1.Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) Kupujący będący Konsumentem ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży bez podania przyczyn, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia towaru. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu.

5.2.Odstąpienie dokonywane jest przez złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy, w szczególności z wykorzystaniem wzoru formularza i wysłane dowolnym kanałem porozumienia się na odległość, m.in.: - wiadomością e-mail, na adres info@villapoint.pl, - w formie pisemnej, na adres Villapoint : 05-077 Warszawa ul.Trakt Brzeski 118

5.3.Oświadczenie o odstąpieniu winno w szczególności zawierać numer zamówienia, datę jego złożenia, datę odbioru towaru, wskazanie formy zwrotu uiszczonej ceny.

5.4.Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy (oświadczenie to należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy):

- [adres sprzedającego] - Ja [imię, nazwisko kupującego] niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy:

[nazwy kupionych przedmiotów],

numery oferty .

- Data zawarcia umowy to [data],

data odbioru przedmiotów [data] .

- Imię i nazwisko: [imię i nazwisko kupującego]]

- Adres: [adres kupującego]

- Data: [data odstąpienia od umowy]

- Podpis: [tylko jeżeli formularz jest wysyłany w wersji papierowej]

 

Sprzedający niezwłocznie przesyła Konsumentowi potwierdzenie odebrania oświadczenia woli o odstąpieniu od umowy sprzedaży, na wskazany przez Konsumenta adres e-mail.

5,5.Konsument ma prawo do odstąpienia od umowy bez ponoszenia kosztów, za wyjątkiem:

- dodatkowych koszów poniesionych przez Konsumenta w związku z wyborem sposobu dostarczenia towaru innym niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego oraz bezpośrednich kosztów zwrotu towaru (kosztów wysyłki towaru),

- kosztów zwrotu rzeczy, jeżeli ze względu na swój charakter rzeczy te nie mogą zostać w zwykłym trybie odesłane pocztą.

5.6.Prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:

- o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy.

- w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

- w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb lub w której przedmiotem umowy są meble wykonane na indywidualne zamówienie konsumenta w/g złożonej przez niego specyfikacji.

- w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

- w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy.

5.7.W przypadku skorzystania przez Konsumenta z prawa odstąpienia od umowy, Konsument jest obowiązany zwrócić towar Sprzedającemu niezwłocznie tj. nie później niż w terminie nie dłuższym niż 14 (czternaście) dni na adres Villapoint  05-077 Warszawa ul. Trakt Brzeski 118. Konsument może także dokonać zwrotu towaru przekazując go do odbioru osobie upoważnionej przez Sprzedawcę, przy zachowaniu w/w terminów. Dla zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

5.8.Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru (koszty przesyłki) mając na uwadze, aby wybrać taki sposób, by towar dotarł do Sprzedającego w stanie nie zniszczonym.

5.9.Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

5.10.Sprzedający, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy. Sprzedający dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

5.11.Jeżeli Sprzedający nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem.

5.12.Sprzedający nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.

5.13.Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość ......................, dn. ...................... .......................................... .......................................... .......................................... .......................................... nazwa i adres przedsiębiorstwa OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ Oświadczam, że zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r. poz. 827) odstępuję od umowy nr ... zawartej dnia .................... dotyczącej zakupu towaru/usługi …………………………………………… .............................. podpis konsumenta

6.SPOSOBY ZAPŁATY.

6.1.Kupujący może wybrać następujące formy płatności: - przy odbiorze po wpłacie 100 % ceny , jaka była zatwierdzona przy składaniu zamówienia lub mniejszej, jeśli przesyłka nie zawiera wszystkich zamawianych produktów, a została wysłana na prośbę kupującego.

- odbiór osobisty po wpłacie min. 20 % zadatku z magazynu Sprzedającego

- kwota za zamówienie uiszczana jest gotówką lub kartą w momencie odbioru zamówienia w Punkcie Odbioru Osobistego Villapoint  ul. Trakt Brzeski 118

- system PayU. - system raty PayU.

- zwykłym przelewem w terminie do 14 dni od dnia zawarcia umowy na konto: Bank ING 09 1050 1025 1000 0022 1666 1484

7.WARUNKI DOSTAWY TOWARÓW.

7.1.Zamówiony towar jest dostarczany kupującemu za pośrednctwem firmy kurierskiej lub Poczty Polskiej SA . Możliwy jest również odbiór osobisty towaru Punkcie Odbioru Osobistego Villa Point  Warszawa ul. Trakt Brzeski 118  w godzinach 10:00 - 18:00 w dni robocze , w Soboty 10-15 7.2.Paczki dostarczane przez Sklep pakowane są w karton, folię, strecz i oklejane taśmą.

7.3.Kupujący winien zwrócić należytą uwagę na stan dostarczanych paczek przy ich odbiorze, w szczególności czy paczka nie została uszkodzona lub zniszczona.

7.4.W razie uszkodzenia lub zniszczenia paczki podczas transportu, należy w obecności kuriera sporządzić protokół szkody, zawierający datę i godzinę doręczenia przesyłki, imiona i nazwiska osób sprawdzających zawartość przesyłki, jej zawartość i stan, w jakim dotarła. Protokół ten należy przesłać, bez zbędnej zwłoki, do villapoint.pl .

8.POZOSTAŁE PRAWA I OBOWIĄZKI STRON UMOWY SPRZEDAŻY.

8.1.Jeżeli Sklep nie może spełnić świadczenia z tego powodu, że zamówiony przez Kupującego towar nie jest dostępny może w terminie 31 dni roboczych od zawarcia umowy, odstąpić od umowy i zwrócić całą otrzymaną od Kupującego sumę pieniężną.

8.2.Do zakupionego towaru dołączane są: dowód zakupu (faktura lub paragon) oraz karta gwarancyjna producenta lub dystrybutora - o ile producent lub dystrybutor udziela gwarancji. Karta gwarancyjna bez dowodu zakupu jest nieważna. W razie jego zagubienia lub zniszczenia, kupujący winien skontaktować się niezwłocznie ze Sklepem  w celu uzyskania zastępczego dowodu zakupu.

8.3.Towary w dziale "Promocje" na stronie Sklepu l są ograniczone ilościowo. Realizacja zamówień zawierających takie produkty odbywa się w kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania zapasów.

8.4.Sklep  prowadzi sprzedaż mebli, dostarczanych kupującym w stanie do samodzielnego montażu. Meble przed wysłaniem są zapakowane w karton, folię, strecz i oklejone taśmą.

8.5.W razie zakupu mebla w stanie, o którym mowa w pkt. 8.4 kupujący zobowiązany jest do jego montażu we własnym zakresie, w/g instrukcji dostarczonej z meblem udostępnionej przez Producenta. Odpowiedzialność za szkody wywołane wadliwym montażem mebli ponosi kupujący.

8.6.Odcień koloru obić, wybarwienia drewna i laminatów w dostarczonych meblach może się różnić od odcieni koloru w wzorniku i w próbnikach z wzorcowni. Wymiary mebli tapicerowanych podane są z dokładnością do 5 cm.

9.PROCEDURA SKŁADANIA REKLAMACJI.

9.1.Sprzedający zobowiązany jest do dostarczenia towaru w stanie wolnym od wad. W razie stwierdzenia występowania wady rzeczy sprzedanej Sprzedający ponosi odpowiedzialność określoną w szczególności w przepisach art. 556 i 5561-5563 Kodeksu cywilnego.

9.2.Reklamacja winna być złożona na piśmie

9.3.Przed zwrotem towaru kupujący powinien skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta, w celu ustalenia terminu odbioru przesyłki.

9.4.Reklamowany towar odbierany jest od reklamującego za pośrednictwem transportu sklepu lub Producenta na terenie Polski i na koszt sklepu .

9.5.Sklep Internetowy nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.

9.6.Złożona reklamacja powinna zawierać kserokopię dowodu zakupu, wypełniony formularz reklamacji/zwrotu. Jeżeli kupujący zamierza skorzystać z uprawnień gwarancyjnych do reklamacji powinna zostać załączona karta gwarancyjna (o ile została dołączona do produktu). Zastosowanie się do powyższych wymogów nie jest warunkiem rozpatrzenia reklamacji, jednakże pozwoli na jej sprawniejsze rozpatrzenie.

9.7.Reklamowany towar powinien zostać zabezpieczony w opakowanie umożliwiające bezpieczny transport do Producenta. Opakowanie musi gwarantować odpowiednią ochronę podczas transportu.

9.8.Reklamowany towar powinien posiadać pełne, oryginalne wyposażenie.

9.9.Do reklamowanego towaru powinien zostać dołączony opis uszkodzeń wraz z podaną sytuacją kiedy (w jakiej sytuacji) dana usterka występuje. Opis taki winien być jak najbardziej dokładny (wskazane zdjęcie usterki). 9.10.Brak wyraźnego, pisemnego zastrzeżenia przez kupującego, że korzysta on z uprawnień z tytułu rękojmi oznacza, że kupujący korzysta z uprawnień z tytułu gwarancji udzielonej przez producenta lub dystrybutora.

9.11.Sklep Internetowy poinformuje kupującego, o uwzględnieniu, względnie odrzuceniu reklamacji w terminie 14 dni od momentu oględzin przez dział reklamacji producenta lub dystrybutora mebla lub innego towaru zakupionego w Sklepie Internetowym .

9.12.Reklamowany towar jest naprawiany w terminie 30 dni roboczych od daty przekazania protokołu reklamacyjnego do producenta jeżeli wada jest możliwa do usunięcia u klienta.

10.ZASADY OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH.

10.1.Kupujący - osoba fizyczna w chwili składania zamówienia wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Sklep , zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w szczególności z ustawą o ochronie danych osobowych oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

10.2.Udostępnione dane osobowe są przetwarzane przez Sklep Internetowy wyłącznie w celu należytego wykonania umowy sprzedaży.

10.3.Sprzedający zapewnia realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w szczególności kupujący ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich zmiany, poprawiania i żądania ich usunięcia. Skorzystanie z prawa domagania się zmiany, poprawienia lub usunięcia danych z systemu Sklepu Internetowego jest dokonywane na podstawie przesłania do sprzedającego pocztą elektroniczną stosownego żądania wraz z podaniem imienia i nazwiska kupującego. Zarejestrowani kupujący mogą dokonywać zmian i poprawiania danych osobowych poprzez Konto Klienta.

10.4.Kupujący - osoba fizyczna w chwili składania zamówienia za pośrednictwem serwisu Allegro.pl może wyrazić zgodę na przekazanie swojego adresu e - mail do Grupa Allegro Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu oraz na przetwarzanie przez sklep internetowy Sklep Villashop oraz Grupa Allegro Sp. z o.o. jego danych osobowych w celu wypełnienia ankiety wraz z opinią o dokonanej transakcji w Sklepie Internetowym oraz potwierdzenia objęcia transakcji Programem Ochrony Kupujących (zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997.)

11.WARUNKI TECHNICZNE.

11.1.W celu korzystania z usług świadczonych na podstawie niniejszego Regulaminu Użytkownik powinien posiadać: - Przeglądarkę internetową: Internet Explorer w wersji nie starszej niż 7.0 lub Mozilla FireFox w wersji nie starszej niż 3.0 lub Chrome (wszystkie wersje) lub Opera w wersji nie starszej niż 2 lata, - Aktywny adres e-mail.

12.POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

12.1.Regulamin wchodzi w życie z dniem 25. grudnia 2017 r.

12.2.O każdej zmianie Regulaminu Sklep powiadomi zarejestrowanych Klientów poprzez wiadomość e-mail z prawem wypowiedzenia umowy w terminie 14 dni. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z upływem terminu wypowiedzenia. Do zamówień złożonych przed wejściem w życie zmian Regulaminu, stosuje się postanowienia Regulaminu w brzmieniu obowiązującym w chwili złożenia zamówienia.

12.3.Regulamin oraz umowy sprzedaży podlegają prawu polskiemu.

12.4.Umowa sprzedaży jest zawierana w języku polskim.

12.5.Wszelkie spory powstałe na gruncie Regulaminu lub umów sprzedaży rozstrzygał będzie polski sąd powszechny właściwy dla siedziby Sklepu.

12.6.Regulamin niniejszy jest udostępniony kupującym nieodpłatnie za pośrednictwem witryny www.villapoint.pl

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl